Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Integrale Gezondheid (Integrale Yoga, Workshops & Overig aanbod – zie: “wat ik nog meer aanbied”)
Algemene Voorwaarden RGM

Algemene voorwaarden Kindercoaching

Algemene voorwaarden Dans- en Bewegingstherapie

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Opdrachtnemer: Dansimpulz
Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer
Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende behandeling van het Kind / Jongere / Volwassene.
Dansimpulz: Rebka Netsere
Kind / Jongere: De minderjarige op wie de behandeling in verband waarmee de behandelovereenkomst gesloten is betrekking heeft

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de Behandelovereenkomst
1. De tarieven genoemd in de Behandelovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. De in een Behandelovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.
4. Een Behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen. De Behandelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de Behandelovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.
5. De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de Behandelovereenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Behandelovereenkomst uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.
6. Opdrachtgever verkrijgt met tekenen van de behandelovereenkomst door de Opdrachtgever, ten alle tijden toestemming tot overleg met medisch specialist, indien dit noodzakelijk blijkt.

Artikel 5. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Behandelovereenkomst van de Opdrachtgever, het Kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
2. Tenzij het Kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en het Kind ook richting Opdrachtgever.
3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer hiertoe te allen tijde gerechtigd.

Privacy wet – Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018

Algemeen Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Voor meer informatie hierover ga naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331  .

En lees  hier de Algemene Voorwaarden van Dansimpulzhttp://www.dansimpulz.nl/algemene-voorwaarden/. Houd deze steeds in de gaten, aangezien deze voorwaarden aangepast kunnen worden, met oog op kwaliteitsverbetering.

Persoonsgegevens
Zowel bestaande als nieuwe aanmeldingen zullen hetzelfde vernieuwde inschrijfformulier ontvangen, naar eigen wens invullen en ondertekenen (desbetreffende persoon en/of ouder(s)). Zie exemplaar hieronder;

Inschrijfformulier Dansimpulz

Betreft; Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Voor meer informatie hierover ga naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331 .

En lees  hier de Algemene Voorwaarden van Dansimpulzhttp://www.dansimpulz.nl/algemene-voorwaarden/. Houd deze steeds in de gaten, aangezien deze voorwaarden aangepast kunnen worden, met oog op kwaliteitsverbetering.

Omdat deze nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018 in zal gaan, wil ik jullie vragen dit inschrijfformulier en overeenkomst (nogmaals) in te vullen en voor 25 mei 2018 ondertekend aan mij te retourneren.

Alvast bedankt,

Hartegroet,

Rebka - Dansimpulz

 Algemeen

 Contactgegevens (vul in wat verwerkt mag worden door Dansimpulz)

Naam:

Geboortedatum:

Leeftijd:

Adres:

Telefoonnummer:

Mailadres:

School / Groep:

Aanbod Dansimpulz

Ik schrijf mezelf  / mijn kind in voor (geef aan, indien van toepassing):
  • Integrale yoga volwassenen
  • Integrale yoga kinderen (tot 12 jaar)
  • Integrale yoga jongeren (12-18 jaar)
  • Yoga en Dans volwassenen
  • Yoga en Dans kinderen (tot 12 jaar)
  • Yoga en Dans jongeren (12-18 jaar)
  • Traject Kindercoaching. Zie ook plan op maat en wederzijds ondertekende overeenkomst, o.b.v. intake kind en ouder(s).
  • Individuele sessies Dans- en Bewegingstherapie. Zie ook plan op maat en wederzijds ondertekende overeenkomst, o.b.v. intake volwassene of kind en ouder(s).
  • Overig; zoals workshops en overig aanbod als; ………………………………………………………………………………………………..
  • Ik ontvang graag wel / niet de nieuwsbrieven van Dansimpulz per september 2018 (geef aan, indien van toepassing):
Ik geef wel / geen toestemming (geef aan, indien van toepassing)tot het verwerken van deze gegevens, door Dansimpulz; zoals contactinformatie,  administratie, versturen van facturen per mail. Indien van toepassing en met toestemming ook rapportage van de sessies (dit in geval van sessies en trajecten, coaching en therapie).

NB: Indien wel toestemming; dan ben ik mij er van bewust, dat ik het zelf altijd weer kan aangeven, op het moment dat ik deze toestemming wens in te trekken en/of aan te passen.

Handtekening, Plaats, Datum

De adresgegevens zijn nodig i.v.m. betaalverplichtigingen, maar ook het kunnen doorgeven van eventuele acute wijzigingen in het lesrooster en reeds gemaakte sessie-afspraken. De overige informatie uit de proeflessen en intakes, zijn voor de docent / coach / therapeut (verder vernoemd als Dansimpulz) belangrijk om zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de behoefte en hulpvraag van de deelnemer en/of cliënt.

Met je handtekening geef je aan ten alle tijden baas te zijn over je eigen lichaam. Voelt een lichaams-/ervaringsgerichte oefening niet goed, doe het dan niet en geef dit ook aan bij de Dansimpulz. Deze doet haar best om de veiligheid te blijven waarborgen en het proces professioneel en afgestemd te blijven begeleiden. Jij of de betrokken ouder bent degene, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Er wordt vertrouwelijk om gegaan met de door de betreffende persoon verstrekte schriftelijke en mondelinge informatie. Dansimpulz verwerkt en bewaart deze informatie in afstemming met de betrokkene digitaal en/of schriftelijk achter slot.

Mochten er veranderingen zijn in contactgegevens breng Dansimpulz dan ook op de hoogte. In gezamenlijk overleg kunnen je gegevens, na afronding van een lesperiode en/of coachings- / therapeutisch proces, vernietigd of behouden worden.

Volgens de AVG is er vanaf 25 mei 2018 in Europa een expliciet akkoord van de lezers nodig om nieuwsbrieven te ontvangen. Dansimpulz zal per september 2018 starten met de nieuwsbrieven. Deze toestemming is dan ook verwerkt in het vernieuwde inschrijfformulier. Uitschrijven is altijd mogelijk en kan worden aangegeven bij Dansimpulz.

Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat het dan gerust weten.

Hartegroet Dansimpulz (mei 2018)

Artikel 6. Betaling
1. Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeengekomen.
2. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
3. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
5. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

Artikel 7. Annulering en opzegging
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer de Behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.
3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Behandelovereenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is er zich van bewust dat de Opdrachtnemer zich ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet als kinderfysiotherapeut gevestigd is en zo alleen een adviserende rol kan vervullen. De Opdrachtnemer voldoet hierdoor niet aan alle wettelijk gestelde richtlijnen en eisen. De Opdrachtnemer kan dan ook niet, op enige manier, aansprakelijk gesteld worden voor enige specifieke medische- en / of paramedische zaken / -gevolgen.
2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de Behandelovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald.

3. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

4. Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Behandelovereenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9. Vergoedingen zorgverzekeraars
1. De Opdrachtgever is er zich van bewust dat de Opdrachtnemer zich ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet als kinderfysiotherapeut gevestigd is en zo alleen een adviserende rol kan vervullen. De Opdrachtnemer voldoet hierdoor niet aan alle wettelijk gestelde richtlijnen en eisen. Geleverde diensten van de Opdrachtnemer kunnen dan ook niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Indien hierin iets verandert, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 10. Overig
1. De Opdrachtgever dient tijdens de behandelsessies telefonisch bereikbaar te zijn.
2. Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
3. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.

4. Tijdens een traject Kindercoaching, kan het voorkomen dat er, op het moment dat dit het proces ondersteunt, buiten en/of elders op locatie zal worden gewerkt. Indien noodzakelijk zal het kind / jongere mee kunnen rijden in de auto met de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever stemt hier mee in en geeft hiervoor toestemming, met het ondertekenen van het trajectvoorstel en het daadwerkelijk inzetten van het Kindercoaching traject en neemt hiervoor ten alle tijden de ouderlijke- en wettelijke verantwoordelijkheid.

5.  De Opdrachtgever is bekend met het gegeven, dat de Opdrachtnemer, met oog op borgen van therapeutische kwaliteit, gebruik kan maken van Supervisie. Denk hierbij aan individuele- en groepsgerichte sessies (Medische)Dans- en bewegingstherapie / Authentic Movement. De Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. De Supervisie wordt verzorgd door Agape Belgium ->  https://www.agapebelgium.be/nl/over .

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.